Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
21 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (56.8k puan) tarafından
İşletmelerin kuruluş işlemlerinde maliye ile ilgili işlemler nelerdir?

1 cevap

0 oy
(56.8k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

İşletmelerin Kuruluş İşlemleri

1. Yerel Yönetimle İlgili İşlemler

2. Maliye ile İlgili İşlemler

İşletmeler, işe başlamayı ve daha sonra durumlarında meydana gelecek değişikleri Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen süreler içersinde vergi dairelerine bildirmek zorundadırlar.. 

Bildirim zorunluluğu olan durumlar aşağıdaki gibidir.

 • a. İşe başlamayı bildirme ve vergi sicil numarası alma
 • b. Değişiklikleri bildirme

a. İşe başlamayı bildirme ve vergi sicil numarası alma

Aşağıda adı geçen gerçek ve tüzel kişi işletmeler bu faaliyetlerinden dolayı işe başladıklarını bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmek zorundadır. Bağlı bulunulan vergi dairesi; gelir vergisi mükelleflerinde, mükellefin bulunduğu adresteki vergi dairesidir. 

Bunlar;

 • Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,
 • Serbest meslek erbabı,
 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 • Kolektif ve adi şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları,
 • Zirai kazanç elde eden gerçek kişilerdir.

İşe başlama bildiriminin hazırlanması

Mükellefiyetin başlaması için, vergi dairelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden elde edilen işe başlama bildirimi formu doldurularak ekinde gerekli belgeler ile vergi dairesi sicil yoklama servisine müracaat edilmesi gerekir.

Bu forum gerçek kişi tacirlerde, tacir tarafından imzalanır. Tüzel kişi tacirlerde ise temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca kaşe veya mühürlenerek imzalanır.

Vergi mükellefiyetinin başlaması ile mükellefin vergilendirmeye yönelik beyanname verme, vergi ödeme, ödeme kaydedici cihaz alma ve vergi levhası tasdik ettirme gibi yükümlülükleri de başlamış olur. Bu yükümlülükler aşağıda sayılan şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesiyle başlar.

 • Belli bir yerde, bilfiil ticari veya sınaî faaliyete geçmek,
 • İş yeri açılmamış olsa dahi ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolmak,
 • Kazançları basit usulde tespit olan tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak,
 • Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak,
 • Çalışılan yere mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden tabelalar ve levhalar asmak,
 • Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu ilanlarla bildirmek,
 • Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki bir birlik veya mesleki bir odaya kayıt yaptırmak. Bu şekilde birlik veya odaya kayıt yaptıranlar herhangi bir nedenle mesleki faaliyet yapmayacak ise bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadır.

Yukarıda sayılan hâllerden herhangi birinin gerçekleşmiş olması mükellefin işe başladığını gösterir. Bazı faaliyet türlerinde işe başlamanın bildirilmesinin hangi tarihte yapılacağı işin özelliğine göre farklılık göstermektedir.

İşe başlama bildiriminin yapılması ve yoklama işlemi

Tacirler, vergi dairesine işe başlama bildirim formunu düzenleyerek durumlarına göre aşağıdaki belgeleri ekleyerek sunarlar.

Gerçek kişi tacirlerin eklemek zorunda oldukları belgeler

 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Onaylı nüfus cüzdanı örneği
 • İkametgâh belgesi
 • İş yeri mülkiyetinin mükellefe ait olması hâlinde emsal kira bedelinin tespiti amacıyla emlak vergisine esas olan vergi değerini gösteren belediyeden onaylı belge
 • İş yeri kira ise kira kontratının bir örneği

Tüzel kişi tacirlerin eklemek zorunda oldukları belgeler

 • Şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı örneği ve ikametgâh belgeleri
 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Ticaret Sicil memurluğuna başvuru belgesi (Ticaret sicil memurlukları tescil için müracaat eden mükelleflerin başvuru evraklarının birer örneğini ilgili vergi dairesine gönderirler. Bu mükelleflerin işe başlama yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.)
 • Şirket ana sözleşmesinin noter tasdikli bir örneği
 • İş yeri mülkiyetinin tüzel kişiliğe ait olması hâlinde emsal kira bedelinin tespiti amacıyla emlak vergisine esas olan vergi değerini gösteren belgeyi
 • İş yeri kira ise kira kontratının bir örneği
 • Varsa ortakların vergi sicil numaraları
 • Ticaret sicil gazetesinde yayımlanan kuruluş ilan sayfasını işe başlama bildirimine eklerler.

Mükellefler işe başlama bildirimini vergi dairesine ibraz ettikten sonra, vergi dairesince aynı gün, aynı gün yapılmasının mümkün olmaması hâlinde ertesi iş günü içinde, mükelleflerin iş yerinde yapılacak bir yoklama ile işe başladıkları tespit edilir. Yapılan yoklamanın sonucuna göre mükellefe vergi numarası verilerek mükellefiyet başlar. İşe başlama bildiriminin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış veya yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş olması hâlinde vergi numarası hemen verilir ve işe başlamanın tespiti için yapılan yoklama 30 gün içinde gerçekleştirilir.

Tek vergi sicil numarası kullanma zorunluluğu

Mükellefe yapılan yoklama sonucunda vergi sicil numarası verilerek, mükellefiyet başlatılır. Gerçek kişi tacirler için vergi numarası T.C. kimlik numaralarıdır. Tüzel kişi tacirler için vergi dairesince vergi numarası belirlenir. Bu numara tacirlerin vergi dairelindeki tüm ortak işlemlerinde kullanılır.

b. Değişiklikleri bildirme

Mükellefler adres, iş veya iş yerlerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dilekçeyle bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Değişikliklerin bir ay içinde bildirilmemesi hâlinde vergi dairesince ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.

Adres değişikliği vergi dairesi değişikliğini de gerektiriyor ise mükellefler ister yeni kayıt yaptıracakları vergi dairesine veya isterlerse ayrıldıkları vergi dairesine bir aylık süre içerisinde, dilekçeyle başvurabilirler. Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave iş yeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisi hâlinde ilk işe başlamada ibraz edilen belgeler yeni vergi dairesine de ibraz edilmelidir.

Adres değişikliğinde vergi levhası eski vergi dairesince geri alınmaz. Mevcut vergi levhasında değişen bilgilerin üzeri okunacak şekilde çizilmek ve yenisi yazılmak suretiyle, yeni vergi levhası onaylatma dönemine kadar kullanılmaya devam edilir. Mükelleflerin işlerinde meydana gelen bazı değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde, dilekçe ile vergi dairesine bildirmeleri gerekir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
3, Nisan, 3 Trafik ve ilkyardım kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
+1 oy
1 cevap
21, Mart, 21 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
...