Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
14 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (56.8k puan) tarafından
Anonim Şirket nedir? Anonim Şirket özellikleri hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
(56.8k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Anonim Şirket

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye elli bin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz.

Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir. Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir. Çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî değerlerinin toplamını temsil eder.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. Bu şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlıdır. Bakanlık incelemesi sadece kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir.

Bunun dışında hukuki konumu, niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri herhangi bir makamın iznine bağlanamaz. Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir.

Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. Anonim şirketin esas sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır.

Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır:

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer
 • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu
 • Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları
 • Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı
 • Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler
 • Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar
 • Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları
 • Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre
 • Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı
 • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları
 • Şirketin hesap dönemi

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
...