Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
104 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (54.1k puan) tarafından
Limitet Şirket nedir? Limitet Şirket özellikleri hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
(54.1k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Limitet Şirket

Limitet şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limitet şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Limitet şirket ortak sayısı elliyi aşamaz. Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir. Şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemez.

Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır.

Şirket sözleşmesinde yazılması gerekenler

  • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer
  • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu
  • Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları
  • Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları
  • Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli

Limitet şirketin esas sermayesi en az on bin Türk Lirasıdır. Bu maddede yazılı en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir.

Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz. Kurucular tarafından, kurulmakta bulunan şirketle ilgili olarak, şirket hesabına alınan malların bedelleri ile şirketin kurulmasında hizmeti geçenlere tanınan menfaatler şirket sözleşmesine yazılır. Şirket sözleşmesinde esas sermaye paylarının itibarî değerleri en az yirmi beş Türk Lirası olarak belirlenebilir.

Şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla bu değerin altına inilebilir. Esas sermaye paylarının itibarî değerleri farklı olabilir. Ancak, esas sermaye paylarının değerlerinin yirmi beş Türk Lirası veya bunun katları olması şarttır. Bir ortak birden fazla esas sermaye payına sahip olabilir. Esas sermaye payları itibarî değerden veya bu değeri aşan bir bedelle çıkarılabilir.

Esas sermaye payının bedeli şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, nakit veya ayın olarak veya bir alacağın takası yoluyla yahut sermaye artırımında olduğu gibi, serbestçe kullanılabilecek öz kaynakların esas sermayeye dönüştürülmesi yoluyla ödenir. Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı şirket sözleşmesinde limitet şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
...