Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
250 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (54.1k puan) tarafından
Verimlilik Nedir? Verimlilik hakkında kısaca bilgi

1 cevap

0 oy
(54.1k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

VERİMLİLİK

İşletme açısından verimlilik; üretim miktarının, üretim faktörleri miktarına bölümüdür. Örneğin bir işletmenin belirli bir dönemde üretmiş olduğu üretim miktarının parasal değeri; aynı dönemde kullanılan üretim faktörlerinin parasal değerine bölümü işletmenin verimliliğini ifade eder.

Bir işletmenin üretim kaynaklarından ne düzeyde yararlandığını ve bu üretim kaynaklarını nasıl kullandığını gösteren boyutlardan biri de verimdir. “İşini doğru yapmak” şeklinde de ifade edilebilen bu kavram, iş gücü, makine, ham madde gibi kaynaklardan yararlanma oranını gösterir.

Üretim süreci sonunda elde edilen çıktının büyüklüğü, ton, metre gibi fiziksel birimlerin yanı sıra, parasal birimlerle de tanımlanabilir. Dolayısıyla işletmenin hedef ve amaçlarıyla ilgili olmayan verim, araçların doğru kullanılıp kullanılmadığı, en düşük kaynak tüketimi, maliyet ya da en az israfla bir üretimin yapılıp yapılmadığının ölçütlerini vermektedir.

Verim ve girdiden yararlanma göstergeleri, bir işletmenin ürün ya da hizmet üretimi sırasında, üretim kaynaklarından ne oranda yararlanabildiği ve bu kaynakları nasıl kullandığını gösteren bir performans boyutu olarak tanımlanmaktadır. Potansiyel kaynakların incelenmesi ile verim oranlarının mutlak değerlerle irdelenmesinde ise girdilerden yararlanma oranları kullanılmaktadır.

Bir üretim diliminde tüketilmesi beklenen kaynaklarla gerçekten tüketilen kaynaklar arasındaki ilişkiyi ve nedenlerini ortaya koyan oranlara verim oranları denir. İşletmelerin bir üretim sürecinde girdi olarak kullandığı kaynaklardan tam olarak yararlanamadığı, çeşitli nedenlerle de olsa üretim hatlarında sapmalar meydana geldiği bilinmektedir.

Tüketilen kaynakların tüketim değerleriyle aynı kaynaklardan elde edilebilecek olan potansiyel değerler arasında oluşan farklılıklar ve en önemlisi bu farkların verisel analiz zorunluluğu her zaman bulunmaktadır.

İşletmeler, verim oranı ölçümleriyle “Ne yapıyoruz?”, “Ne kadar iyi yapıyoruz?”, “Daha iyisi yapılabilir miydi?” benzeri sorulara yanıt arayabilmektedir. İşletme yönetimleri, belirledikleri nedenleri ortadan kaldırmak, üretim kaynaklarının verimini artırmak amacıyla çalışmalar yapmak zorunda kalabilir. Böyle bir durumda verimlilik artırıcı yönetim tekniklerinin uygulanması gerekir.

Verim = Tüketilmesi beklenen kaynaklar (yararlı girdiler) / Tüketilen kaynaklar eşitliği ile ölçümlenmektedir. Tüm üretim faktörleri ve üretim girdileri bu eşitlik kullanılarak ölçülebilir ve elde edilen ile beklenen arasındaki oranlar ortaya çıkarılabilir.

Verimlilik, üretilen ürün ya da hizmetler ile bu ürün ya da hizmetleri üretmek üzere kullanılan girdilerin ilişkisidir. Üretilen mal veya hizmetin yani çıktının, bu ürünün ya da hizmetin elde edilmesinde kullanılan girdiye oranlanmasıyla elde edilen değere verimlilik denir. Üretim faktörlerinin tam katılımıyla gerçekleşen üretim sonunda, çıktı elde edilir. Ancak bu çıktının, nasıl bir ürün olduğu sorusu ister istemez kaliteyi de gündeme getirir ve kalite, verimlilik tanımı içine de alınmaya başlar.

Avrupa Verimlilik Ajansı (EPA) verimliliği şöyle tanımlamaktadır:

  • Verimlilik her bir üretim ögesinin etken olarak kullanım derecesidir.
  • Verimlilik, her şeyden önce düşünce tarzıdır ve sürekli var olanı iyileştirmeye çalışır. 
  • Her şeyin, bugün dünden, yarın bugünden daha iyi yapılabileceği inancına dayanır.

Dahası, değişen koşullara ekonomik faaliyetleri uyarlamak, yeni teori ve yöntemler uygulamak için somut olmayan bir çabayı gerektirir. İnsanoğlunun ilerlemesi için somut bir çabadır. Ülkemizde verimliliğin arttırılması ile ilgili kurulmuş olan Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) şu anda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü adı altında çalışmalarına devam etmektedir.

Genel Müdürlüğün başlıca çalışma alanları şunlardır:

  • Araştırma
  • Danışmanlık
  • Verimlilik ölçme ve izleme
  • Eğitim
  • Verimlilik arttırma projeleri

Türkiye’de gerek toplumsal düzeyde, gerekse ekonominin tüm sektörlerinde verimlilik bilgi ve bilinci ile verimlilik düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar uzun yıllardan beri ülke düzeyinde yaygın bir şekilde devam ettirilmektedir.

Verimlilik Genel Müdürlüğü; “ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesine yönelik olarak verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek amacıyla” 17 Ağustos 2011 Tarih ve 28028 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 649 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesinde tanımlanan görevlerini aşağıdaki dört temel faaliyet alanında yerine getirmektedir:

1. Verimlilik araştırmaları yapmak, verimlilik politika ve stratejilerini hazırlamak, uygulanmasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek

Ülkemizde tüm makro değişkenlerin verimlilik odaklı yaklaşımlarla yönlendirilmesini sağlamak, kalıcı ve sürdürülebilir verimlilik politika ve stratejilerini belirlemek, eylem planlarının hazırlanmasında yönlendirici olmak, uygulamaları izlemek ve sonuçları değerlendirmek; değerlendirmeler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına ve yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

2. Verimliliği artırma ve geliştirme yolunda işletmelere destekleyici teknik yardımlar sağlamak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek ve verimlilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak

Verimliliğin ve çevresel performansın gelişmesine katkı sağlayıcı danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaşmasını ve doğru kullanımını sağlamak, verimlilik alanında belgelendirme yapmak, ülke genelinde verimli, insana ve doğaya saygılı ürün ve hizmet üretme kültürünün oluşmasına ve yaygınlaşmasına yönelik tüm sektörleri kapsayacak bir verimlilik hareketinin gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlamak, bilinç düzeyini geliştirmek.

3. İzleme, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak

Ekonominin tüm kesimlerinde, sektörlerden işletme düzeyine kadar uzanan bir kapsam içinde verimlilikle ve temiz üretimle ilgili göstergeler oluşturmak, ölçümler yapmak, sonuçlarını belirli aralıklarla ve uygun araçlarla yayımlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde verimlilik karşılaştırmaları yapmak.

4. Verimlilik artırma program ve projelerini, teşvik ve koordine etmek

Ülke, bölge ve sektör düzeyindeki verimlilik artırma program ve projeleri yürütmek, verimliliği artırma ve temiz üretimi teşvik amacıyla koordinasyon ve finansal destek mekanizmaları oluşturmak, yurt içinden ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde söz konusu mekanizmaların işletilmesine katkı sağlamak, verimlilik ve temiz üretimle ilgili alanlarda etkinlik gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında uluslararası ve yurt içi ağlar oluşturmak.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
...